Stacje redukcyjno-pomiarowe gazu

Stacja redukcyjno-pomiarowa  gazu jest kluczowym elementem systemu dostarczania paliwa gazowego do obiektów,  w których gaz   jest wykorzystywany do ogrzewania lub do procesów technologicznych.  Zapewnienie sprawności technicznej armatury oraz  urządzeń, wchodzących w skład  stacji  redukcyjno-pomiarowych jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu . W związku z powyższym zaleca się wykonywanie okresowych kontroli i przeglądów , podczas których ocenia się stan urządzeń i instalacji oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zaleca się  wykonanie napraw.

Nasz serwis świadczy  usługi  w zakresie kontroli technicznych , przeglądów okresowych oraz  utrzymania ruchu w obiektach :
– Punkty redukcyjno-pomiarowe gazu ,
– Stacje redukcyjno-pomiarowe gazu II 0 ,
– stacje redukcyjne II 0 oraz stacje pomiarowe gazu,

Oferujemy również usługi legalizacji gazomierzy i urządzeń pomiarowych

Preferujemy współpracę  w oparciu o okresowe umowy serwisowe oraz zlecenia na określone zadania.
Nasi pracownicy posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania prac związanych z obsługą oraz serwisem urządzeń oraz instalacjach gazowych .

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości  prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy .

Zapraszamy do współpracy .

Instalacje gazowe

Serwis nasz świadczy usługi w zakresie wykonania przeglądów oraz kontroli szczelności  instalacji gazowych w obiektach mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej . Częste wykonywanie takich kontroli jest ważne z uwagi na niebezpieczeństwo wystąpienia zagrożenia wybuchem gazu w przypadku nieszczelnych instalacji.

Przeglądy Instalacji gazowej wewnątrz budynku powinny odbywać się wg ustawy Prawo Budowlane raz na pól roku (w przypadku, gdy powierzchnia zabudowy wynosi powyżej 2000m2 lub obiektów o powierzchni dachu powyżej 1000m2), w innych przypadkach – raz w roku.

O konieczności wykonywania przeglądów  mówią  m. in.   poniższe przepisy:

  1. ZN-G-4120:2004
  2. Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. Rozdział 6, art, pkt 1 i 3 ze zmianami z 01.01.2009 – nakłada na właścicieli lub zarządców obowiązek systematycznego sprawdzania stanu technicznego instalacji gazowych w obiektach budowlanych
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r., rozdział 6 – utrzymanie obiektów budowlanych.
  4. INSTRUKCJA OBSŁUGI I Karta Gwarancyjna dostarczona przez Producenta Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej firmę GAZEX   .

Systemy detekcji gazów

Instalowanie urządzeń gazowych o mocy powyżej 60 kW wiąże się z koniecznością  zastosowania  Systemów Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej, zapewniających odcięcie dopływu gazu do instalacji w przypadku jej rozszczelnienia .

Stacje kontroli pojazdów oraz garaże podziemne w budynkach wielorodzinnych również powinny być wyposażone w systemy detekcji tlenku węgla CO oraz LPG.
Nasz serwis oferuje usługi :
–  Projektowania  i montażu    Systemów Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej,
–  Przeglądów  i  okresowych   kontroli sprawności  ich  działania,
–  Rozbudowy  oraz  napraw istniejących układów detekcji,
–  Kalibracji  detektorów  gazu  wchodzących w  skład  istniejących  systemów detekcji,
–  Kalibracji  przenośnych wykrywaczy gazu.

Kierując się wieloletnim doświadczeniem, zalecamy montowanie systemów detekcji gazów w oparciu o sprawdzone i niezawodne urządzenia firmy GAZEX .